Rozvojové projekty

VVMZ vypracováva rozvojové projekty v úzkej spolupráci s miestnymi a medzinárodnými expertmi, projekty vo Východnej Európe financované medzinárodnými donormi ako sú Holandská vláda, Európska komisia a Svetová banka. VVMZ má bohaté skúsenosti s projektmi súvisiacimi s rozvojom exportu a podporou predaja, podnikovou reštrukturalizáciou, zmenou legislatívy, zosúladením vládnych praktík so štandardami a prostredím v EÚ, implementáciou štrukturálnej politiky EÚ, reformou verejnej správy, regionálnym rozvojom. VVMZ úzko spolupracuje s jednotlivými ministerstvami, s vyššími územnými celkami, mestami, občanmi a mimovládnymi organizáciami v strednej a východnej Európe.