Referencie

Štúdia o nákladoch malých a stredných podnikov (MSP) na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ

Cieľom štúdie o nákladoch malých a stredných podnikov na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ bolo analyzovať aktuálnu situáciu SME v Európe z hľadiska nákladov vzniknutých dodržiavaním existujúcej legislatívy EÚ a jej implementácie na úrovni jednotlivých štátov v piatich sektoroch; zhodnotiť kumulatívne vplyvy dodržiavania regulačných predpisov povinných pre jednotlivé spoločnosti na SME v konkrétnych ekonomických sektoroch a porovnať tieto náklady v rôznych krajinách. V rámci projektu VVMZ uskutočnila prieskum na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva

Plán integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2011

Strednodobé hodnotenie Operačného programu INTERACT II 2007 – 2013

Predmetom projektu je hodnotenie Operačného programu INTERACT II v polovici jeho implementácie. Úlohou hodnotenia je determinovať strategický význam, efektívnosť, výkonnosť, pridanú hodnotu programu pre teritoriálnu spoluprácu a kohéziu, ako aj správnosť riadenia INTERACT II pri zohľadnení cieľov programu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2011

Hodnotenie programu: Euro- Stredomorský program pre manažment lokálnych vôd (MEDA WATER)

ToRs pre hodnotenie programu MEDA WATER obsahuje sekciu vyžadujúcu hodnotenie doterajších výsledkov projektu Water Data Banks IV/EXACT.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

MIGRALINK: Integrácia migrantov v rozšírenej Európe a politiky smerujúce k návratu pracovných síl a inteligencie

Hlavnou úlohou projektu MIGRALINK bolo posilnenie medzinárodnej spolupráce v riadení migračných presunov obyvateľstva medzi siedmimi krajinami zapojenými v projekte.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Prieskum trhu a marketingové poradenstvo pre distribúciu dobytka

Prieskum trhu a marketingové poradenstvo v oblasti vývozu do Českej republiky, Slovenska a Maďarska pre holandského veľkoobchodníka s hovädzím dobytkom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Štúdia obchodnej politiky a investícií

Štúdia vzťahov medzi obchodnou politikou a investíciami v krajinách CEFTA.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Prieskum trhu, marketingové poradenstvo a podpora prepravného systému zásielok

Prieskum trhu, marketingové poradenstvo a trvalá marketingová podpora holandského prepravného systému zásielok.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1997

Prieskum trhu a marketingové poradenstvo pre distribúciu detských tašiek

Prieskum trhu Slovenska, Maďarska a Českej republiky a marketingové poradenstvo pre holandského výrobcu / veľkoobchodníka s detskými taškami.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1996

Prieskum trhu a poradenstvo pre distribúciu liehovín v Strednej Európe

Prieskum trhu a marketingové poradenstvo vo vývoze škótskej whisky na Slovensko, do Maďarska, Českej republiky a Poľska.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1995