Referencie

Transformácia sektora poľnohospodárstva; Trvalo-udržatelný ekonomický rozvoj

Cieľom projektu bol prenos skúseností, a znalostí zo Slovenska so zámerom pomôcť predstaviteľom Moldavska v ich ceste k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a pri prístupových rokovaniach s Európskou Úniou v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Aktivity: koordinácia a organizácia študijnej návštevy moldavských expertov na Slovensku, misia slovenských odborníkov v Moldavsku, a medzinárodná konferencia projektu podporeného z East East: Partnership Beyond Borders Program (EE: PBBP) z Soros Foundation Moldavskej republike    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Cezhraničná spolupráca Bosny a Hercegoviny (Bosna a Hercegovina – Chorvátsko a Bosna a Hercegovina – Srbsko a Čierna Hora)

Celkovým cieľom je podporiť a posilniť cezhraničnú spoluprácu a sociálno-ekonomickú integráciu prihraničných regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Tréning na praktiky správnej poľnohospodárskej praxe (v rámci projektu zníženia znečistenia rieky Dunaj DREPR)

Cieľom poradenstva bolo podporiť prípravu konkrétnych investičných aktivít, ktoré budú financované v rámci projektu DREPR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Podpora pre zmenu tureckej komunity na Cypre

Hlavným cieľom bolo zvýšiť kapacitu organizácií tureckej komunity na Cypre (TCc) porozumieť a zmeniť sa v súlade s acquis communautaire v oblasti životného prostredia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie Srbskej reformy poľnohospodárstva a plán environmentálneho manažmentu národného parku Stará Planina

Úlohou bolo pripraviť štúdiu hodnotenia vplyvov na životné prostredie spolu s plánom environmentálneho manažmentu projektu STAR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Príprava Správy sektorovej analýzy pre vidiecku turistiku a poľnohospodárstvo

Globálnym cieľom tejto úlohy bola asistencia štátnym orgánom pri príprave implementácie Zložiek rozvoja vidieka v rámci IPA, ktorá je súčasťou konceptu plánu IPARD.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Technická asistencia pri ex-ante hodnotení sektorového operačného programu životné prostredie v rámci bulharského národného strategického plánu rozvoja 2007 – 2013

Hlavným cieľom projektu bola príprava ex-ante hodnotenia operačného programu životné prostredie...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Implementácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Bulharsku

Manažment projektu a podpora pri implementácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Bulharsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Pomoc Colnej správe v príprave business plánu manažmentu zmien a IT stratégie

Cieľ úlohy bola pomoc Colnej správe Chorvátska v splnení negociačných kritérií kapitoly 29 prístupového procesu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Poskytnutie nezávislých hodnotení ponúk v tendry: Investícia do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.

Poskytnutie technickej asistenciu Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke Ministerstva financií Rumunska pri zabezpečovaní vyhodnocovania kvality ponúk v tendry: Investície do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Zriadenie fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Technická asistencie pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, príprave a zriadení fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Marketingový prieskum a poradenstvo

Marketingová analýza pre vydavateľský priemysel v Srbsku. Hľadanie a výber partnerov pre veľké vydavateľstva vo Fínsku/Holandsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Investičný prieskum pre spoločné podnikanie v oblasti konfekčných odevov

Hľadanie partnera, predbežná štúdia a štúdia uskutočniteľnosti spoločného holandsko-rumunského podniku v oblasti konfekčných odevov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1996