Referencie

hgkcxgh

chkcghkvjlvj    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2018

Stratégia kultúrneho turizmu na pozadí hradov Beckov, Čachtice a Tematín

Stratégia definuje ako rozvinúť kultúrny turizmus na pozadí troch hradov s cieľom vytvoriť synergie. Pomocou hĺbkovej analýzy regiónu, diskusie so zainteresovanými partnermi a workshopov sme vyvinuli účelnú stratégiu, ktorá sa vyznačuje jasnými prioritami, opatreniami a aktivitami.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Rozvoj Stratégie na určenie potenciálu cezhraničného regiónu Weinviertel – Záhorie

Novonavrhnutý most cez rieku Morava, ktorý sa má dokončiť najneskôr v roku 2020, ponúkne nové možnosti pre udržateľnú hospodársku spoluprácu medzi rakúskou oblasťou Weinviertel a slovenským Záhorím. Tento projekt určil rozvojový potenciál na cezhraničnú spoluprácu na základe regionálnej analýzy, rozhovorov so zainteresovanými partnermi v podnikaní a workshopov s miestnymi a regionálnymi kľúčovými hráčmi.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióne (UNESCO Banská Štiavnica)

Analyticko-strategický dokument bude základným rozvojovým dokumentom turizmu v štiavnickom regióne, ktorý zahŕňa mesto Banskú Štiavnicu a obce. Realizátorom stratégie bude Mesto a OOCR štiavnického regiónu. Výsledky stratégie budú premietnuté do rozvojových plánov mesta, do PHSR, územno-plánovacej dokumentácie regiónu, do príslušných VZN regiónu a do riadiacich dokumentov OOCR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Ex-ante hodnotenie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Predmetom je vypracovanie Ex-ante hodnotenia Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy operačného programu. Ex ante hodnotenie je jedným z princípov pomoci EÚ, ktorá sa realizuje v rámci spoločného strategického rámca. Jeho účelom je posilniť strategické analýzy a prispieť k vyššej kvalite prípravy programového obdobia 2014 – 2020.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Predmetom zákazky je spracovanie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Kreatívny priemysel – Stimulujúce pracovné prostredie

Cieľom tohto projektu je preskúmať možnosti na spoluprácu v oblasti stimulačného pracovného prostredia medzi Holandskom, Českom a Slovenskom. V rámci projektu sa konali dva workshopy s národnými partnermi v Prahe a Bratislave.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Štúdia o nákladoch malých a stredných podnikov (MSP) na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ

Cieľom štúdie o nákladoch malých a stredných podnikov na kumulatívne vplyvy dodržiavania zákonov EÚ bolo analyzovať aktuálnu situáciu SME v Európe z hľadiska nákladov vzniknutých dodržiavaním existujúcej legislatívy EÚ a jej implementácie na úrovni jednotlivých štátov v piatich sektoroch; zhodnotiť kumulatívne vplyvy dodržiavania regulačných predpisov povinných pre jednotlivé spoločnosti na SME v konkrétnych ekonomických sektoroch a porovnať tieto náklady v rôznych krajinách. V rámci projektu VVMZ uskutočnila prieskum na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Štúdia možného využívania energetického potencionálu slnečnej a veternej energie na území EZÚS

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie možného využitia energetického potenciálu slnečnej a veternej energie na území EZÚS. Štúdia sa týka mikroregiónov Letovicko a Malá Haná v ČR okres Senica v SR. Štúdia je financovaná z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci projektu: Obnoviteľné zdroje energie v Spoločnom regióne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Strategické environmentálne hodnotenie operačného programu „Efektívna verejná správa“ (OP EVS) na obdobie 2014 - 2020

Cieľom SEA je analyzovať OPEVS, identifikovať a posúdiť významný vplyv na životného prostredie súvisiaci s implementáciou OPEV, ako aj sformulovať opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvu na životné prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Vytvorenie turisticke webového portálu a propagácie aktivity

Poskytnutie služieb pre vytvorenie webového portálu a realizácia predsezónnych podujatí na propagáciu zimnej a letnej turistickej sezóny v rámci projektu Podpora a rozvoj cestovného ruchu v regióne Turiec v spolupráci s Fatra Ski.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Štúdia uskutočniteľnosti investičného projektu Plavecké centrum Piešťany

Cieľom štúdia uskutočniteľnosti je vyhodnotiť uskutočniteľnosť pripravovaného investičného projektu – Plavecké centrum v kúpeľnom meste Piešťany. Štúdia je založená na audite a analýze trhu, technickom prehľade, finančnej analýze a odporúčaniach.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Strategické environmentálne hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) SR 2014 – 2020

Cieľom Strategického environmentálneho hodnotenia je opísať, identifikovať a posúdiť pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie súvisiace s realizáciou OPRH, ktoré treba zohľadniť pri príprave vrátane odborného posudku k strategickému dokumentu a záverečného stanoviska k posúdeniu strategického dokumentu, v súlade s platnými národnými predpismi a legislatívou Európskej únie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014