Referencie

Technická pomoc pri príprave projektových dokumentov ISPA pre regionálne odpadové hospodárstva severovýchodnej časti regiónu Pešť

Vypracovanie žiadosti ISPA a príslušných podkladových dokumentov: revízia štúdie vhodnosti, analýza alternatívnych riešení, finančná a ekonomická analýza ako aj posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Rozvoj priemyselného parku Eurovalley

Projekt zameraný na marketing a komunikáciu smerom k potenciálnym investorom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Implementácia Acquis

Podpora pre Antimonopolný úrad sformulovať jeho komunikačný plán a komunikačný akčný plán.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

EC-Phare Exportná Investičná Grantová Schéma koordinácia projektu a poradenstvo

Koordinácia projektov a poradenstvo pre skupinové projekty (10-30 zúčastnených spoločností na projekte) financované EC-Phare Exportnou Investičnou Grantovou Schémou.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Komplexná ochrana vodnej nádrže Starina

Technická pomoc pri vypracovaní žiadosti ISPA a všetkých súvisiacich dokumentov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Strategické hodnotenie vplyvov na životné prostredie vybraných operačných programov

Strategické hodnotenie vplyvov na životné prostredie vybraných operačných programov: SOP Rozvoj ľudských zdrojov, SOP priemysel a zjednoteného ROP ako aj programovacieho dokumentu pre mesto Praha.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Marketingový prieskum a poradenstvo

Marketingová analýza pre vydavateľský priemysel v Srbsku. Hľadanie a výber partnerov pre veľké vydavateľstva vo Fínsku/Holandsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Vybudovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku

Výsledky tohto projektu významne prispeli k zosúladeniu ochrany prírody v SR s legislatívou EU, obzvlášť Smernicou o vtákoch a Smernicou o biotopoch.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Odborné vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Koordinácia zavedenia a marketingu vzdelávania v oblasti informačných technológií na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2001

Zriadenie Centrálnej poľnohospodárskej marketingovej organizácie v Slovenskej republike

Vypracovanie projektovej štúdie pre zriadenie centrálnej poľnohospodárskej marketingovej organizácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Rozvoj agro–environmentálnej schémy v Estónsku

Pomoc pri vytvorení detailnej schémy agro-environmentálneho programu, vrátane metód diverzifikácie zdrojov, vstupov a rôznych terénov v poľnohospodárskych oblastiach a hodnotenie zisku / straty majiteľov pôdy z dôvodu environmentálnych obmedzení.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Technická pomoc fytosanitárnej a veterinárnej správe na Slovensku

Technická pomoc pri aproximácii slovenskej veterinárnej a fytosanitárnej legislatívy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Technická asistencia pre SNAZIR a.s.

Technická asistencia pre Slovenskú agentúru pre rozvoj zahraničných investícií.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000