Referencie

Zlepšenie environmentálnej výchovy na Slovensku

Cieľom projektu bolo zlepšenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Trvalo-udržateľná stratégia rozvoja regiónu Vysokých Tatier

Projekt bol ocenený Úradom vlády SR ako najlepšia stratégia trvaloudržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier. Cieľom projektu bolo vytvoriť strategický dokument trvalo-udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja Vysokých Tatier s prihliadnutím na strednodobí horizont.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja obce Nižná

Cieľom projektu je vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná, využitím metód participatívneho plánovania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Projektový zásobník pre Štrukturálne fondy

Pomoc Vyšším územným celkom pri prevzatí zodpovednosti za implementáciu štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovacom období 2007 – 2013 a príprava projektového zásobníka pre Štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zlepšenie environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku

Projekt zahrňuje aktualizáciu Environmentálneho minima, vývoj a distribúciu vzdelávacích materiálov ako aj tréning trénerov a učiteľov na zlepšenie ich schopností pri realizácii environmentálneho vzdelávania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zriadenie fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Technická asistencie pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, príprave a zriadení fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja mikroregiónu Sitno

Cieľom projektu je vypracovať strategický programovací dokument a priority rozvoja regiónu Banská Štiavnica.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Implementácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Projektový manažment a podpora implementácie zákona.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Podporný program pre predstaviteľov regionálneho rozvoja v novovytvorených vyšších územných celkov

Analýza tréningových potrieb, návrh tréningových modulov pre vzdelávanie zvolených reprezentantov vyšších územných celkov v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov. Poskytnutie tréningov všetkým regiónom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Úprava severného parku Námestie Majstra Pavla v Levoči

Cieľom projektu je prinavrátiť ráz mestského parku v centre mesta Levoča.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Rozvoj ľudských zdrojov na úrovni regiónov

Zhodnotenie miestneho trhu pracovných síl z hľadiska súčasných ľudských zdrojov regiónu a súčasného ekonomického stavu v regióne a predpoveď ich budúceho rozvoja s cieľom identifikovať potreby ľudských zdrojov v budúcnosti.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Pešia zóna Piešťany – II. etapa

Cieľom projektu je vypracovať projektovú dokumentáciu na prípravu projektu II. etapy vybudovania pešej zóny v Piešťanoch.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Technická pomoc pre Protimonopolný úrad SR

Technická pomoc pre Protimonopolný úrad SR pri formulácii strategického komunikačného plánu ako aj akčného plánu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003