Referencie

Vyhodnotenie podnikateľského plánu rekreačného rezortu na strednom Slovensku

Vyhodnotenie podnikateľského plánu pre developera    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava zásobníka projektov pre štrukturálne fondy v SR

Vytvorenie a implementácia tréningov s cieľom zvýšiť znalosti a schopnosti predstaviteľov miestnej samosprávy pri identifikácii, formulovaní a príprave programov a projektov pre štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Tréning pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Komplexný tréningový program na manažment zmien, manažment konfliktov a manažment času orientovaný na reformu sociálneho zabezpečenia a penzijnú reformu pre stredný manažment ministerstva financovaný Svetovou bankou.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania juhovýchodného diaľničného obchvatu mesta Trenčín

Celkovým cieľom projektu je príprava programovacích dokumentov pre realizáciou Sektorového operačného programu .    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zlepšenie environmentálnej výchovy na Slovensku

Cieľom projektu bolo zlepšenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Trvalo-udržateľná stratégia rozvoja regiónu Vysokých Tatier

Projekt bol ocenený Úradom vlády SR ako najlepšia stratégia trvaloudržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier. Cieľom projektu bolo vytvoriť strategický dokument trvalo-udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja Vysokých Tatier s prihliadnutím na strednodobí horizont.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja obce Nižná

Cieľom projektu je vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná, využitím metód participatívneho plánovania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Implementácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Projektový manažment a podpora implementácie zákona.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Podporný program pre predstaviteľov regionálneho rozvoja v novovytvorených vyšších územných celkov

Analýza tréningových potrieb, návrh tréningových modulov pre vzdelávanie zvolených reprezentantov vyšších územných celkov v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov. Poskytnutie tréningov všetkým regiónom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Rozvoj priemyselného parku Eurovalley

Projekt zameraný na marketing a komunikáciu smerom k potenciálnym investorom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Implementácia Acquis

Podpora pre Antimonopolný úrad sformulovať jeho komunikačný plán a komunikačný akčný plán.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Úprava severného parku Námestie Majstra Pavla v Levoči

Cieľom projektu je prinavrátiť ráz mestského parku v centre mesta Levoča.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Rozvoj ľudských zdrojov na úrovni regiónov

Zhodnotenie miestneho trhu pracovných síl z hľadiska súčasných ľudských zdrojov regiónu a súčasného ekonomického stavu v regióne a predpoveď ich budúceho rozvoja s cieľom identifikovať potreby ľudských zdrojov v budúcnosti.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003