Referencie

Technická pomoc fytosanitárnej a veterinárnej správe na Slovensku

Technická pomoc pri aproximácii slovenskej veterinárnej a fytosanitárnej legislatívy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Technická asistencia pre SNAZIR a.s.

Technická asistencia pre Slovenskú agentúru pre rozvoj zahraničných investícií.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Reštrukturalizácia slovenských podnikov

Reštrukturalizácia podnikov v rámci programu Phare SPEED na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Poľnohospodárske a biotechnologické školiace a návštevnícke centrum, sieť spolupráce; výskum a tréning

Technická pomoc pri vytvorení siete na spoluprácu a výmenu skúseností a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti biotechnológie a výroby potravín v SR, Rakúsku a Maďarsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000

Fond rozvoja vidieka v Slovenskej republike

Projektová štúdia na vytvorenie fondu pre rozvoj vidieka v SR. Príprava Memoranda Porozumenia, príprava koncepcie mechanizmov finančného zabezpečenia, výber prvotných regiónov, školenie regionálnych/lokálnych administrátorov, príprava jednotných programových dokumentov, implementácia pilotných projektov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Obnova a manažment mokradí v povodí rieky Morava

Spracovanie plánu obnovy 50 ha ornej pôdy v povodí rieky Morava do pôvodného stavu mokradí.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Technická asistencia pre aproximáciu legislatívy

Technická asistencia ministerstvu pôdohospodárstva pri harmonizácii legislatívy a legislatívnych postupov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Školenie zamestnancov Slovenského Exportného Informačného Centra (SEIC)

Organizácia lokálnych a zahraničných školení pre zamestnancov SEICu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Investičné analýzy a poradenstvo

Firemné ohodnotenie a prevzatie 3,6 hektárového sklárskeho komplexu, iniciátor projektu, asistencia spoločnosti a zastupovanie pri rokovaniach so zahraničnými investormi o prevzatí spoločnosti, uskutočnenie expertíz holandských a lokálnych odborníkov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Automobilové súčiastky – sektorový rozvojový program

Vývoj plánu exportného postupu a jeho zavedenie pre vývoz automobilových súčiastok na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1999

Technická podpora a školenie pre pracovníkov odbor pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva

Technická pomoc na zvýšenie úrovne kvalifikácie a vedomostí pracovníkov odborov pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva o procese pozemkového usporiadania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Štúdia politiky pozemkového usporiadania

Medzinárodné porovnanie politík pozemkového usporiadania, vrátane zahraničných študijných ciest.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998

Technická asistencia katastru

Asistencia slovenskej geodézii, kartografii a katastrálnym autoritám pri zlepšení mapovania a registrácie pozemkov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 1998