Referencie

Príprava Správy sektorovej analýzy pre vidiecku turistiku a poľnohospodárstvo

Globálnym cieľom tejto úlohy bola asistencia štátnym orgánom pri príprave implementácie Zložiek rozvoja vidieka v rámci IPA, ktorá je súčasťou konceptu plánu IPARD.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Návrh metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky vplyvov na hospodárenie obyvateľstva a rodiny a Metodika stanovovania nákladov

Cieľom projektu bolo navrhnúť vhodný systém vyhodnocovania informácií o nákladoch a dopadoch (ne)legislatívnych návrhov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Tvorba dokumentov pre zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenských regiónov

Príprava strategického dokumentu pre nové programovacie obdobie – Regionálny operačný program.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava konceptu rekreačného rezortu na strednom Slovensku

Príprava investičného projektu pre investora. Aktivity: vyhľadávanie a analýza lokality, návrh plánu, architektonická štúdia, due diligence.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Presadzovanie právneho poriadku a vzdelávania

Technická asistencia Ministerstvu spravodlivosti reprezentovaného Solicitor General & Secretary for Justice v úlohe supervízora a koordinátora nového projektu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Podpora pre Slovenskú spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Projektový manažment a podpora pre implementáciu aktivít na Slovensku. Budovanie kapacít. Pomoc pri vytváraní pobočiek.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu: Štúdia o odporúčanej úrovni decentralizácie rozhodovacích kompetencií pre os Leader a optimálnom systéme spolufinancovania pre projekty Leader v Slovenskej republike

Úlohou bolo navrhnúť efektívny model delegovania právomocí medzi centrálnou mocou a regionálnou a miestnou administratívou s cieľom najlepšej implementácie metód Leader v programovacom období 2007-2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Technická asistencia pri ex-ante hodnotení sektorového operačného programu životné prostredie v rámci bulharského národného strategického plánu rozvoja 2007 – 2013

Hlavným cieľom projektu bola príprava ex-ante hodnotenia operačného programu životné prostredie...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Podpora predchádzaniu kriminality proti ženám a deťom

Podpora ministerstvu v príprave Druhého a posledného cyklu programu EC ESP 2002 a monitorovanie procesu implementácie politických reforiem vykonaných v roku 2002 FSP.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projektový zásobník pre Štrukturálne fondy

Pomoc Vyšším územným celkom pri prevzatí zodpovednosti za implementáciu štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovacom období 2007 – 2013 a príprava projektového zásobníka pre Štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zriadenie fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Technická asistencie pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, príprave a zriadení fondu na podporu rozvoja ľudských zdrojov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zlepšenie environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku

Projekt zahrňuje aktualizáciu Environmentálneho minima, vývoj a distribúciu vzdelávacích materiálov ako aj tréning trénerov a učiteľov na zlepšenie ich schopností pri realizácii environmentálneho vzdelávania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja mikroregiónu Sitno

Cieľom projektu je vypracovať strategický programovací dokument a priority rozvoja regiónu Banská Štiavnica.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005