Referencie

Pomoc Colnej správe v príprave business plánu manažmentu zmien a IT stratégie

Cieľ úlohy bola pomoc Colnej správe Chorvátska v splnení negociačných kritérií kapitoly 29 prístupového procesu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu Leader: Mapovací komponent

Cieľom projektu bolo zmapovať vidiecke oblasti so zameraním na identifikáciu regiónov najvhodnejších pre Leader    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Návrh metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky vplyvov na hospodárenie obyvateľstva a rodiny a Metodika stanovovania nákladov

Cieľom projektu bolo navrhnúť vhodný systém vyhodnocovania informácií o nákladoch a dopadoch (ne)legislatívnych návrhov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Poskytnutie nezávislých hodnotení ponúk v tendry: Investícia do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.

Poskytnutie technickej asistenciu Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke Ministerstva financií Rumunska pri zabezpečovaní vyhodnocovania kvality ponúk v tendry: Investície do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Podpora predchádzaniu kriminality proti ženám a deťom

Podpora ministerstvu v príprave Druhého a posledného cyklu programu EC ESP 2002 a monitorovanie procesu implementácie politických reforiem vykonaných v roku 2002 FSP.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava Správy sektorovej analýzy pre vidiecku turistiku a poľnohospodárstvo

Globálnym cieľom tejto úlohy bola asistencia štátnym orgánom pri príprave implementácie Zložiek rozvoja vidieka v rámci IPA, ktorá je súčasťou konceptu plánu IPARD.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Ľudia pre moderný úrad

Projekt bol zameraný na implementáciu manažmentu zmien v oddelení ľudských zdrojov na Miestom úrade Bratislava – Staré mesto.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Zavedenie a rozvoj manažmentu kvality Ukrajinskej polície

Zhodnotenie a zlepšenie právnych a procedurálnych nástrojov ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Implementácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Bulharsku

Manažment projektu a podpora pri implementácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám v Bulharsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Zlepšenie environmentálnej výchovy na Slovensku

Cieľom projektu bolo zlepšenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja mikroregiónu Sitno

Cieľom projektu je vypracovať strategický programovací dokument a priority rozvoja regiónu Banská Štiavnica.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Trvalo-udržateľná stratégia rozvoja regiónu Vysokých Tatier

Projekt bol ocenený Úradom vlády SR ako najlepšia stratégia trvaloudržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier. Cieľom projektu bolo vytvoriť strategický dokument trvalo-udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja Vysokých Tatier s prihliadnutím na strednodobí horizont.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Projektový zásobník pre Štrukturálne fondy

Pomoc Vyšším územným celkom pri prevzatí zodpovednosti za implementáciu štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovacom období 2007 – 2013 a príprava projektového zásobníka pre Štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005