Referencie

Implementácia zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Projektový manažment a podpora implementácie zákona.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Podporný program pre predstaviteľov regionálneho rozvoja v novovytvorených vyšších územných celkov

Analýza tréningových potrieb, návrh tréningových modulov pre vzdelávanie zvolených reprezentantov vyšších územných celkov v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov. Poskytnutie tréningov všetkým regiónom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2004

Implementácia Acquis

Podpora pre Antimonopolný úrad sformulovať jeho komunikačný plán a komunikačný akčný plán.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Úprava severného parku Námestie Majstra Pavla v Levoči

Cieľom projektu je prinavrátiť ráz mestského parku v centre mesta Levoča.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Rozvoj ľudských zdrojov na úrovni regiónov

Zhodnotenie miestneho trhu pracovných síl z hľadiska súčasných ľudských zdrojov regiónu a súčasného ekonomického stavu v regióne a predpoveď ich budúceho rozvoja s cieľom identifikovať potreby ľudských zdrojov v budúcnosti.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Pešia zóna Piešťany – II. etapa

Cieľom projektu je vypracovať projektovú dokumentáciu na prípravu projektu II. etapy vybudovania pešej zóny v Piešťanoch.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Technická pomoc pre Protimonopolný úrad SR

Technická pomoc pre Protimonopolný úrad SR pri formulácii strategického komunikačného plánu ako aj akčného plánu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

Rozvoj priemyselného parku Eurovalley

Projekt zameraný na marketing a komunikáciu smerom k potenciálnym investorom.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2003

EC-Phare Exportná Investičná Grantová Schéma koordinácia projektu a poradenstvo

Koordinácia projektov a poradenstvo pre skupinové projekty (10-30 zúčastnených spoločností na projekte) financované EC-Phare Exportnou Investičnou Grantovou Schémou.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Komplexná ochrana vodnej nádrže Starina

Technická pomoc pri vypracovaní žiadosti ISPA a všetkých súvisiacich dokumentov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Vybudovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku

Výsledky tohto projektu významne prispeli k zosúladeniu ochrany prírody v SR s legislatívou EU, obzvlášť Smernicou o vtákoch a Smernicou o biotopoch.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2002

Odborné vzdelávanie v oblasti informačných technológií

Koordinácia zavedenia a marketingu vzdelávania v oblasti informačných technológií na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2001

Poľnohospodárske a biotechnologické školiace a návštevnícke centrum, sieť spolupráce; výskum a tréning

Technická pomoc pri vytvorení siete na spoluprácu a výmenu skúseností a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti biotechnológie a výroby potravín v SR, Rakúsku a Maďarsku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2000