Referencie

Vízia a návrh dizajnu Leisure Rezort v kúpeľnom meste Piešťany

Koncept rekreačného rezortu s rozlohou 60 ha bol navrhnutý na základe trhovej analýzy, znalosti vývojových trendov, regionálnych charakteristík a identity.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia rozvoja termálneho kúpaliska a cestovného ruchu vo Veľkom Mederi

Vypracovanie strategického rozvojového plánu pre mesto Veľký Meder, ktoré je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska (s viac ako 650 tis. návštevníkmi ročne).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Misia zhodnotenia Programu štátneho partnerstva s Chhattisgarh a Rajasthan

Misia zhodnotenia posudzuje úspechy míľnikov Programu štátneho partnerstva z pohľadu zabezpečenia možnosti uvoľnenia druhej tranže oboch štátov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Technická asistencia pri Ukazovateľoch sociálneho sektoru pre rámec hodnotenia výkonu v Malawi

Cieľom uvedenej Zákazky na Technickú asistenciu je obstarať tím expertov na podporu vlády Malawi vo vývoji M&E systému, ktorý bude poskytovať spoľahlivé údaje umožňujúce pravidelné monitorovanie MGDS, PAF a PRBS2 ukazovateľov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Ex-ante hodnotenie Operačného programu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Cieľom ex ante hodnotenia je poskytnutie základu pre optimalizáciu prideľovania finančných prostriedkov Operačného programu pre zamestnanosť a sociálne začlenenie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Poskytnutie nezávislých hodnotení ponúk v tendry: Investícia do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.

Poskytnutie technickej asistenciu Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke Ministerstva financií Rumunska pri zabezpečovaní vyhodnocovania kvality ponúk v tendry: Investície do orto-foto máp s vysokým rozlíšením pre návrh GIS.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Ľudia pre moderný úrad

Projekt bol zameraný na implementáciu manažmentu zmien v oddelení ľudských zdrojov na Miestom úrade Bratislava – Staré mesto.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava Správy sektorovej analýzy pre vidiecku turistiku a poľnohospodárstvo

Globálnym cieľom tejto úlohy bola asistencia štátnym orgánom pri príprave implementácie Zložiek rozvoja vidieka v rámci IPA, ktorá je súčasťou konceptu plánu IPARD.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Návrh metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky vplyvov na hospodárenie obyvateľstva a rodiny a Metodika stanovovania nákladov

Cieľom projektu bolo navrhnúť vhodný systém vyhodnocovania informácií o nákladoch a dopadoch (ne)legislatívnych návrhov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Tvorba dokumentov pre zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenských regiónov

Príprava strategického dokumentu pre nové programovacie obdobie – Regionálny operačný program.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava konceptu rekreačného rezortu na strednom Slovensku

Príprava investičného projektu pre investora. Aktivity: vyhľadávanie a analýza lokality, návrh plánu, architektonická štúdia, due diligence.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Podpora pre Slovenskú spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Projektový manažment a podpora pre implementáciu aktivít na Slovensku. Budovanie kapacít. Pomoc pri vytváraní pobočiek.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Presadzovanie právneho poriadku a vzdelávania

Technická asistencia Ministerstvu spravodlivosti reprezentovaného Solicitor General & Secretary for Justice v úlohe supervízora a koordinátora nového projektu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006