Referencie

Misia zhodnotenia Programu štátneho partnerstva s Chhattisgarh a Rajasthan

Misia zhodnotenia posudzuje úspechy míľnikov Programu štátneho partnerstva z pohľadu zabezpečenia možnosti uvoľnenia druhej tranže oboch štátov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Podpora pre zmenu tureckej komunity na Cypre

Hlavným cieľom bolo zvýšiť kapacitu organizácií tureckej komunity na Cypre (TCc) porozumieť a zmeniť sa v súlade s acquis communautaire v oblasti životného prostredia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) – II. etapa vo vybraných mikroregiónoch

Cieľom projektu bolo pripraviť päť mikroregiónov Nitrianskeho kraja na realizáciu prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Tréning na praktiky správnej poľnohospodárskej praxe (v rámci projektu zníženia znečistenia rieky Dunaj DREPR)

Cieľom poradenstva bolo podporiť prípravu konkrétnych investičných aktivít, ktoré budú financované v rámci projektu DREPR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Presadzovanie právneho poriadku a vzdelávania

Technická asistencia Ministerstvu spravodlivosti reprezentovaného Solicitor General & Secretary for Justice v úlohe supervízora a koordinátora nového projektu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Podpora pre Slovenskú spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Projektový manažment a podpora pre implementáciu aktivít na Slovensku. Budovanie kapacít. Pomoc pri vytváraní pobočiek.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Technická asistencia pri ex-ante hodnotení sektorového operačného programu životné prostredie v rámci bulharského národného strategického plánu rozvoja 2007 – 2013

Hlavným cieľom projektu bola príprava ex-ante hodnotenia operačného programu životné prostredie...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu: Štúdia o odporúčanej úrovni decentralizácie rozhodovacích kompetencií pre os Leader a optimálnom systéme spolufinancovania pre projekty Leader v Slovenskej republike

Úlohou bolo navrhnúť efektívny model delegovania právomocí medzi centrálnou mocou a regionálnou a miestnou administratívou s cieľom najlepšej implementácie metód Leader v programovacom období 2007-2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Technická asistencia Ministerstvu pôdohospodárstva - potravinová bezpečnosť

Podpora ministerstvu v príprave Druhého a posledného cyklu programu EC ESP 2002 a monitorovanie procesu implementácie politických reforiem vykonaných v roku 2002 FSP.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Modernizácia štátnej služby na Slovensku

Zmapovanie nedostatkov súčasnej legislatívy a návrh príslušných zmien.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Pomoc Colnej správe v príprave business plánu manažmentu zmien a IT stratégie

Cieľ úlohy bola pomoc Colnej správe Chorvátska v splnení negociačných kritérií kapitoly 29 prístupového procesu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu Leader: Mapovací komponent

Cieľom projektu bolo zmapovať vidiecke oblasti so zameraním na identifikáciu regiónov najvhodnejších pre Leader    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006