Referencie

Podpora pre Slovenskú spoločnosť pre plánované rodičovstvo

Projektový manažment a podpora pre implementáciu aktivít na Slovensku. Budovanie kapacít. Pomoc pri vytváraní pobočiek.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu: Štúdia o odporúčanej úrovni decentralizácie rozhodovacích kompetencií pre os Leader a optimálnom systéme spolufinancovania pre projekty Leader v Slovenskej republike

Úlohou bolo navrhnúť efektívny model delegovania právomocí medzi centrálnou mocou a regionálnou a miestnou administratívou s cieľom najlepšej implementácie metód Leader v programovacom období 2007-2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Modernizácia štátnej služby na Slovensku

Zmapovanie nedostatkov súčasnej legislatívy a návrh príslušných zmien.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja mikroregiónu Sitno

Cieľom projektu je vypracovať strategický programovací dokument a priority rozvoja regiónu Banská Štiavnica.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Vyhodnotenie podnikateľského plánu rekreačného rezortu na strednom Slovensku

Vyhodnotenie podnikateľského plánu pre developera    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava zásobníka projektov pre štrukturálne fondy v SR

Vytvorenie a implementácia tréningov s cieľom zvýšiť znalosti a schopnosti predstaviteľov miestnej samosprávy pri identifikácii, formulovaní a príprave programov a projektov pre štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Tréning pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Komplexný tréningový program na manažment zmien, manažment konfliktov a manažment času orientovaný na reformu sociálneho zabezpečenia a penzijnú reformu pre stredný manažment ministerstva financovaný Svetovou bankou.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Štúdia uskutočniteľnosti vybudovania juhovýchodného diaľničného obchvatu mesta Trenčín

Celkovým cieľom projektu je príprava programovacích dokumentov pre realizáciou Sektorového operačného programu .    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zlepšenie environmentálnej výchovy na Slovensku

Cieľom projektu bolo zlepšenie environmentálnej výchovy na základných a stredných školách.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Trvalo-udržateľná stratégia rozvoja regiónu Vysokých Tatier

Projekt bol ocenený Úradom vlády SR ako najlepšia stratégia trvaloudržateľného rozvoja regiónu Vysokých Tatier. Cieľom projektu bolo vytvoriť strategický dokument trvalo-udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja Vysokých Tatier s prihliadnutím na strednodobí horizont.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Príprava plánu sociálneho a ekonomického rozvoja obce Nižná

Cieľom projektu je vypracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nižná, využitím metód participatívneho plánovania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Projektový zásobník pre Štrukturálne fondy

Pomoc Vyšším územným celkom pri prevzatí zodpovednosti za implementáciu štrukturálnych fondov v nasledujúcom programovacom období 2007 – 2013 a príprava projektového zásobníka pre Štrukturálne fondy.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005

Zlepšenie environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku

Projekt zahrňuje aktualizáciu Environmentálneho minima, vývoj a distribúciu vzdelávacích materiálov ako aj tréning trénerov a učiteľov na zlepšenie ich schopností pri realizácii environmentálneho vzdelávania.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2005