Referencie

Tréning na praktiky správnej poľnohospodárskej praxe (v rámci projektu zníženia znečistenia rieky Dunaj DREPR)

Cieľom poradenstva bolo podporiť prípravu konkrétnych investičných aktivít, ktoré budú financované v rámci projektu DREPR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) – II. etapa vo vybraných mikroregiónoch

Cieľom projektu bolo pripraviť päť mikroregiónov Nitrianskeho kraja na realizáciu prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Podpora pre zmenu tureckej komunity na Cypre

Hlavným cieľom bolo zvýšiť kapacitu organizácií tureckej komunity na Cypre (TCc) porozumieť a zmeniť sa v súlade s acquis communautaire v oblasti životného prostredia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Sektorová stratégia a investičný program na reštrukturalizáciu rybárskeho priemyslu v Kaliningrade

Hlavným cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a investičnú atraktívnosť rybárskeho priemyslu v Kaliningradskej oblasti a aplikovanie výsledkov projektu do pilotných oblastí - Pskov, Arkhangelsk a Karelia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie Srbskej reformy poľnohospodárstva a plán environmentálneho manažmentu národného parku Stará Planina

Úlohou bolo pripraviť štúdiu hodnotenia vplyvov na životné prostredie spolu s plánom environmentálneho manažmentu projektu STAR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave

Projekt je zameraný na posilňovanie kapacity MVO v regióne ako aktéra zmierňovania nerovnosti na trhu práce poskytovať mladým ľuďom vzdelávacie programy a aktivity zamerané na zvýšenie úrovne praktických zručností a odborných vedomostí vyžadovaných trhom práce.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia a návrh dizajnu Leisure Rezort v kúpeľnom meste Piešťany

Koncept rekreačného rezortu s rozlohou 60 ha bol navrhnutý na základe trhovej analýzy, znalosti vývojových trendov, regionálnych charakteristík a identity.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia rozvoja termálneho kúpaliska a cestovného ruchu vo Veľkom Mederi

Vypracovanie strategického rozvojového plánu pre mesto Veľký Meder, ktoré je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska (s viac ako 650 tis. návštevníkmi ročne).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Misia zhodnotenia Programu štátneho partnerstva s Chhattisgarh a Rajasthan

Misia zhodnotenia posudzuje úspechy míľnikov Programu štátneho partnerstva z pohľadu zabezpečenia možnosti uvoľnenia druhej tranže oboch štátov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Technická asistencia pri Ukazovateľoch sociálneho sektoru pre rámec hodnotenia výkonu v Malawi

Cieľom uvedenej Zákazky na Technickú asistenciu je obstarať tím expertov na podporu vlády Malawi vo vývoji M&E systému, ktorý bude poskytovať spoľahlivé údaje umožňujúce pravidelné monitorovanie MGDS, PAF a PRBS2 ukazovateľov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Ex-ante hodnotenie Operačného programu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Cieľom ex ante hodnotenia je poskytnutie základu pre optimalizáciu prideľovania finančných prostriedkov Operačného programu pre zamestnanosť a sociálne začlenenie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia priestorového a funkčného využitia rekreačného areálu vo Vysokých Tatrách

Analýza lokality, identifikácia trhových segmentov, vývoj trhových tendencií, regionálne charakteristiky boli využité pri tvorbe jedinečného konceptu, ktorý zabezpečí umiestnenie turistického produktu na trhu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007