Referencie

Podpora budovania kapacít a vytvárania sietí pre Bieloruské mimovládne organizácie a Miestne orgány

Celkovým cieľom úlohy je zvýšiť úroveň účasti, zapojiť Bieloruské mimovládne organizácie a miestne orgány ako partnerov do projektov rôznych iniciatív Európskej únie v oblasti občianskej spoločnosti, ako aj zlepšiť kvalitu predložených návrhov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Technická asistencia pre Generálne riaditeľstvo finančnej kontroly

Hlavným cieľom misie bola podpora nových finančných kontrolórov v ich úlohách..    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Plán rozvoja vidieka Košického kraja

Tvorba strategického dokumentu pre trvaloudržatelný ekonomický a sociálny rozvoj Košického kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia súčasného stavu samosprávy na Slovensku

Cieľom štúdie bola analýza súčasného stavu samospráv na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti

Poskytovanie analýz, verejných konzultácií a výskumov partnerom zapojeným do projektu – Spoločnosti ľudí dobrej vôle, Migračnému úradu, Slovenskej humanitnej rade a Asociácii vzdelávania samospráv.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Tréning na praktiky správnej poľnohospodárskej praxe (v rámci projektu zníženia znečistenia rieky Dunaj DREPR)

Cieľom poradenstva bolo podporiť prípravu konkrétnych investičných aktivít, ktoré budú financované v rámci projektu DREPR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) – II. etapa vo vybraných mikroregiónoch

Cieľom projektu bolo pripraviť päť mikroregiónov Nitrianskeho kraja na realizáciu prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Podpora pre zmenu tureckej komunity na Cypre

Hlavným cieľom bolo zvýšiť kapacitu organizácií tureckej komunity na Cypre (TCc) porozumieť a zmeniť sa v súlade s acquis communautaire v oblasti životného prostredia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Sektorová stratégia a investičný program na reštrukturalizáciu rybárskeho priemyslu v Kaliningrade

Hlavným cieľom bolo zvýšiť efektívnosť a investičnú atraktívnosť rybárskeho priemyslu v Kaliningradskej oblasti a aplikovanie výsledkov projektu do pilotných oblastí - Pskov, Arkhangelsk a Karelia.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Hodnotenie vplyvov na životné prostredie Srbskej reformy poľnohospodárstva a plán environmentálneho manažmentu národného parku Stará Planina

Úlohou bolo pripraviť štúdiu hodnotenia vplyvov na životné prostredie spolu s plánom environmentálneho manažmentu projektu STAR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave

Projekt je zameraný na posilňovanie kapacity MVO v regióne ako aktéra zmierňovania nerovnosti na trhu práce poskytovať mladým ľuďom vzdelávacie programy a aktivity zamerané na zvýšenie úrovne praktických zručností a odborných vedomostí vyžadovaných trhom práce.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007