Referencie

Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave

Projekt je zameraný na posilňovanie kapacity MVO v regióne ako aktéra zmierňovania nerovnosti na trhu práce poskytovať mladým ľuďom vzdelávacie programy a aktivity zamerané na zvýšenie úrovne praktických zručností a odborných vedomostí vyžadovaných trhom práce.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia a návrh dizajnu Leisure Rezort v kúpeľnom meste Piešťany

Koncept rekreačného rezortu s rozlohou 60 ha bol navrhnutý na základe trhovej analýzy, znalosti vývojových trendov, regionálnych charakteristík a identity.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia rozvoja termálneho kúpaliska a cestovného ruchu vo Veľkom Mederi

Vypracovanie strategického rozvojového plánu pre mesto Veľký Meder, ktoré je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska (s viac ako 650 tis. návštevníkmi ročne).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Misia zhodnotenia Programu štátneho partnerstva s Chhattisgarh a Rajasthan

Misia zhodnotenia posudzuje úspechy míľnikov Programu štátneho partnerstva z pohľadu zabezpečenia možnosti uvoľnenia druhej tranže oboch štátov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Technická asistencia pri Ukazovateľoch sociálneho sektoru pre rámec hodnotenia výkonu v Malawi

Cieľom uvedenej Zákazky na Technickú asistenciu je obstarať tím expertov na podporu vlády Malawi vo vývoji M&E systému, ktorý bude poskytovať spoľahlivé údaje umožňujúce pravidelné monitorovanie MGDS, PAF a PRBS2 ukazovateľov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Ex-ante hodnotenie Operačného programu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Cieľom ex ante hodnotenia je poskytnutie základu pre optimalizáciu prideľovania finančných prostriedkov Operačného programu pre zamestnanosť a sociálne začlenenie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia priestorového a funkčného využitia rekreačného areálu vo Vysokých Tatrách

Analýza lokality, identifikácia trhových segmentov, vývoj trhových tendencií, regionálne charakteristiky boli využité pri tvorbe jedinečného konceptu, ktorý zabezpečí umiestnenie turistického produktu na trhu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

MIGRALINK: Integrácia migrantov v rozšírenej Európe a politiky smerujúce k návratu pracovných síl a inteligencie

Hlavnou úlohou projektu MIGRALINK bolo posilnenie medzinárodnej spolupráce v riadení migračných presunov obyvateľstva medzi siedmimi krajinami zapojenými v projekte.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Podpora budovania kapacít a vytvárania sietí pre Bieloruské mimovládne organizácie a Miestne orgány

Celkovým cieľom úlohy je zvýšiť úroveň účasti, zapojiť Bieloruské mimovládne organizácie a miestne orgány ako partnerov do projektov rôznych iniciatív Európskej únie v oblasti občianskej spoločnosti, ako aj zlepšiť kvalitu predložených návrhov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Technická asistencia pre Generálne riaditeľstvo finančnej kontroly

Hlavným cieľom misie bola podpora nových finančných kontrolórov v ich úlohách..    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Plán rozvoja vidieka Košického kraja

Tvorba strategického dokumentu pre trvaloudržatelný ekonomický a sociálny rozvoj Košického kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia súčasného stavu samosprávy na Slovensku

Cieľom štúdie bola analýza súčasného stavu samospráv na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti

Poskytovanie analýz, verejných konzultácií a výskumov partnerom zapojeným do projektu – Spoločnosti ľudí dobrej vôle, Migračnému úradu, Slovenskej humanitnej rade a Asociácii vzdelávania samospráv.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007