Referencie

Štúdia rozvoja termálneho kúpaliska a cestovného ruchu vo Veľkom Mederi

Vypracovanie strategického rozvojového plánu pre mesto Veľký Meder, ktoré je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska (s viac ako 650 tis. návštevníkmi ročne).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Ex-ante hodnotenie Operačného programu pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu

Cieľom ex ante hodnotenia je poskytnutie základu pre optimalizáciu prideľovania finančných prostriedkov Operačného programu pre zamestnanosť a sociálne začlenenie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia priestorového a funkčného využitia rekreačného areálu vo Vysokých Tatrách

Analýza lokality, identifikácia trhových segmentov, vývoj trhových tendencií, regionálne charakteristiky boli využité pri tvorbe jedinečného konceptu, ktorý zabezpečí umiestnenie turistického produktu na trhu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Plán rozvoja vidieka Košického kraja

Tvorba strategického dokumentu pre trvaloudržatelný ekonomický a sociálny rozvoj Košického kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia súčasného stavu samosprávy na Slovensku

Cieľom štúdie bola analýza súčasného stavu samospráv na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti

Poskytovanie analýz, verejných konzultácií a výskumov partnerom zapojeným do projektu – Spoločnosti ľudí dobrej vôle, Migračnému úradu, Slovenskej humanitnej rade a Asociácii vzdelávania samospráv.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) – II. etapa vo vybraných mikroregiónoch

Cieľom projektu bolo pripraviť päť mikroregiónov Nitrianskeho kraja na realizáciu prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Projekt technickej pomoci pri príprave programu: Štúdia o odporúčanej úrovni decentralizácie rozhodovacích kompetencií pre os Leader a optimálnom systéme spolufinancovania pre projekty Leader v Slovenskej republike

Úlohou bolo navrhnúť efektívny model delegovania právomocí medzi centrálnou mocou a regionálnou a miestnou administratívou s cieľom najlepšej implementácie metód Leader v programovacom období 2007-2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Modernizácia štátnej služby na Slovensku

Zmapovanie nedostatkov súčasnej legislatívy a návrh príslušných zmien.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Projekt technickej pomoci pri príprave programu Leader: Mapovací komponent

Cieľom projektu bolo zmapovať vidiecke oblasti so zameraním na identifikáciu regiónov najvhodnejších pre Leader    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Ľudia pre moderný úrad

Projekt bol zameraný na implementáciu manažmentu zmien v oddelení ľudských zdrojov na Miestom úrade Bratislava – Staré mesto.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Návrh metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky vplyvov na hospodárenie obyvateľstva a rodiny a Metodika stanovovania nákladov

Cieľom projektu bolo navrhnúť vhodný systém vyhodnocovania informácií o nákladoch a dopadoch (ne)legislatívnych návrhov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006