Referencie

Plán rozvoja vidieka Košického kraja

Tvorba strategického dokumentu pre trvaloudržatelný ekonomický a sociálny rozvoj Košického kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia súčasného stavu samosprávy na Slovensku

Cieľom štúdie bola analýza súčasného stavu samospráv na Slovensku v oblasti informačných a komunikačných technológií...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky majoritnej spoločnosti v záujme uľahčenia integrácie azylantov a migrantov do spoločnosti

Poskytovanie analýz, verejných konzultácií a výskumov partnerom zapojeným do projektu – Spoločnosti ľudí dobrej vôle, Migračnému úradu, Slovenskej humanitnej rade a Asociácii vzdelávania samospráv.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) – II. etapa vo vybraných mikroregiónoch

Cieľom projektu bolo pripraviť päť mikroregiónov Nitrianskeho kraja na realizáciu prístupu LEADER v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave

Projekt je zameraný na posilňovanie kapacity MVO v regióne ako aktéra zmierňovania nerovnosti na trhu práce poskytovať mladým ľuďom vzdelávacie programy a aktivity zamerané na zvýšenie úrovne praktických zručností a odborných vedomostí vyžadovaných trhom práce.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia a návrh dizajnu Leisure Rezort v kúpeľnom meste Piešťany

Koncept rekreačného rezortu s rozlohou 60 ha bol navrhnutý na základe trhovej analýzy, znalosti vývojových trendov, regionálnych charakteristík a identity.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Štúdia rozvoja termálneho kúpaliska a cestovného ruchu vo Veľkom Mederi

Vypracovanie strategického rozvojového plánu pre mesto Veľký Meder, ktoré je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií Slovenska (s viac ako 650 tis. návštevníkmi ročne).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Projekt technickej pomoci pri príprave programu Leader: Mapovací komponent

Cieľom projektu bolo zmapovať vidiecke oblasti so zameraním na identifikáciu regiónov najvhodnejších pre Leader    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Ľudia pre moderný úrad

Projekt bol zameraný na implementáciu manažmentu zmien v oddelení ľudských zdrojov na Miestom úrade Bratislava – Staré mesto.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Návrh metodiky na vypracúvanie a posudzovanie Doložky vplyvov na hospodárenie obyvateľstva a rodiny a Metodika stanovovania nákladov

Cieľom projektu bolo navrhnúť vhodný systém vyhodnocovania informácií o nákladoch a dopadoch (ne)legislatívnych návrhov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Tvorba dokumentov pre zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenských regiónov

Príprava strategického dokumentu pre nové programovacie obdobie – Regionálny operačný program.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006

Príprava konceptu rekreačného rezortu na strednom Slovensku

Príprava investičného projektu pre investora. Aktivity: vyhľadávanie a analýza lokality, návrh plánu, architektonická štúdia, due diligence.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2006