Referencie

Asistencia pri PEFAR 2007 Tanzánia

Cieľom misie je pomôcť pripraviť komplexnú aktualizáciu indikátora PEFA nastaveného podľa poskytnutého poradenstva na web stránke PEFA (www.pefa.org).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Národná výprava proti falšovaniu tovarov

Hlavným cieľom, na účet príjemcu, bolo nezávisle preskúmať, ako zlepšiť právny a inštitucionálny rámec pre uľahčenie efektívnej ochrany duševného vlastníctva a uplatniť opatrenia proti falšovaniu tovarov a pirátstva na národnej úrovni.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Rozvoj turistickej infraštruktúry mesta Rimavská Sobota

Príprava konceptu turistického rezortu v Rimavskej Sobote. Aktivity: spracovanie trhovej analýzy, návrh konceptu aquaparku a ubytovania s rôznymi spoločnými zariadeniami. (Návrh areálu, podlažné plány, architektonická štúdia, EIA.)    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Podpora pri Stratégii podpory spojenej krajiny v Kirgizskej republike

The aim of the project was to review the implications of the EU's political strategy for Central Asia on the Regional Co-operation strategy for Central Asia and bilateral co-operation with the Kyrgyz Republic.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Štúdia uskutočniteľnosti nového konceptu Aquaparku

Marketingový prieskum, oceňovanie a umiestnenie na trhu pre nový koncept Aquaparku, finančná analýza s odhadom návratnosti investície.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Terénny prieskum mikrofinančného dopytu v Sierra Leone

Celkovým cieľom Štúdie dopytu mikrofinančného sektoru bolo predovšetkým vyčíslenie dopytu po mikrofinančných službách v Sierra Leone a objasnenie povahy dopytu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Golf Resort Development na strednom Slovensku

Poradenské služby pre holandského developera: analýza umiestnenia vrátane due diligence a územno plánovacej dokumentácie, preverenie a kontrola podnikateľského plánu, facilitácia komunálnej a regionálnej pomoci vrátane vlastníckych otázok, možnosti poskytnutia grantu    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Hodnotenie programu: Euro- Stredomorský program pre manažment lokálnych vôd (MEDA WATER)

ToRs pre hodnotenie programu MEDA WATER obsahuje sekciu vyžadujúcu hodnotenie doterajších výsledkov projektu Water Data Banks IV/EXACT.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Návrh konceptu zábavno-rekreačnej zóny (PPP projekt)

Dizajn interiérového zábavného centra s kapacitou 1 500 osôb, ktorý poskytne mix služieb a zariadení (reštauračné zariadenia, zábavné atrakcie, športovo-rekreačné zariadenia).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Migravalue: Riadenie hospodárskej a sociálnej kohézie v CADSES regióne, hodnotenie migrácie ako nástroj rozvoja

Projekt bol zameraný na spustenie aktívneho manažmentu migrácie ako kľúčového nástroja pre integrovaný hospodársky a sociálny rozvoj hostiteľských a zdrojových regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Prieskum zabezpečovania kompetencií v samosprávach

Vypracovanie analýzy zabezpečovania kompetencií v mestských samosprávach na Slovensku, odporúčania pre zvýšenie efektivity administratívnych centier vykonávajúcich činnosť.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Job centrum a kariérne poradenstvo pre mladých na Orave

Projekt je zameraný na posilňovanie kapacity MVO v regióne ako aktéra zmierňovania nerovnosti na trhu práce poskytovať mladým ľuďom vzdelávacie programy a aktivity zamerané na zvýšenie úrovne praktických zručností a odborných vedomostí vyžadovaných trhom práce.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Vízia a návrh dizajnu Leisure Rezort v kúpeľnom meste Piešťany

Koncept rekreačného rezortu s rozlohou 60 ha bol navrhnutý na základe trhovej analýzy, znalosti vývojových trendov, regionálnych charakteristík a identity.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007