Referencie

Prieskum zabezpečovania kompetencií v samosprávach

Vypracovanie analýzy zabezpečovania kompetencií v mestských samosprávach na Slovensku, odporúčania pre zvýšenie efektivity administratívnych centier vykonávajúcich činnosť.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Strategická vízia rekreačného rezortu vo Vysokých Tatrách

Zhodnotenie investičného zámeru developera a návrh novej strategickej vízie rekreačného rezortu. Vyhodnotenie a posúdenie zámeru z hľadiska trhových perspektív, ako aj z hľadiska správy a prevádzky zariadenia. (Plán funkčného využitia, plány podlaží, zariadenie apartmánov).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Zabezpečenie poradcu senior manažmentu pre Ministerstvo pre právne veci a ústavný vývoj (MoLACD)

Pre posilnenie spôsobilosti, transparentnosti a zodpovednosti MoLACD, budovanie vedomostí a zručností vedúcich pracovníkov, a tým dosiahnuť zvýšenie schopností MoLACD prijímať a spravovať rozvojové zdroje.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Asistentský program pre Vládu Južnej Afriky, ako predísť, reagovať na obchodovanie s ľuďmi a poskytnúť pomoc obetiam násilia

Celkovým cieľom tohto programu je zabezpečiť plný súlad s Protokolom Palermo, vrátane vývoja komplexných právnych predpisov, ktoré sa opierajú o prístup zameraný na obete ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Info kariéra

Cieľom projektu je zlepšenie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Návrh nového konceptu pre Termálpark

Návrh nového konceptu pre tematický aquapark (interiér a exteriér) s detailným definovaním funkčných častí, atrakcií, s rozpočtom, harmonogramom realizácie, ktorý je základom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Posúdenie obchodných odvetví na Ukrajine vzhľadom na rozpočtovú podporu

Globálnym cieľom bolo prispieť k zlepšeniu efektivity programu financovania Európskej Komisie, za pomoci určenia nevyhnutných podmienok v sektoroch obchodu na Ukrajine ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Asistencia pri PEFAR 2007 Tanzánia

Cieľom misie je pomôcť pripraviť komplexnú aktualizáciu indikátora PEFA nastaveného podľa poskytnutého poradenstva na web stránke PEFA (www.pefa.org).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Národná výprava proti falšovaniu tovarov

Hlavným cieľom, na účet príjemcu, bolo nezávisle preskúmať, ako zlepšiť právny a inštitucionálny rámec pre uľahčenie efektívnej ochrany duševného vlastníctva a uplatniť opatrenia proti falšovaniu tovarov a pirátstva na národnej úrovni.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Rozvoj turistickej infraštruktúry mesta Rimavská Sobota

Príprava konceptu turistického rezortu v Rimavskej Sobote. Aktivity: spracovanie trhovej analýzy, návrh konceptu aquaparku a ubytovania s rôznymi spoločnými zariadeniami. (Návrh areálu, podlažné plány, architektonická štúdia, EIA.)    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Tréning na praktiky správnej poľnohospodárskej praxe (v rámci projektu zníženia znečistenia rieky Dunaj DREPR)

Cieľom poradenstva bolo podporiť prípravu konkrétnych investičných aktivít, ktoré budú financované v rámci projektu DREPR.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007

Pracovná banka pre mladých

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých nezamestnaných, rozšírenie a posilnenie infraštruktúry a ponuky služieb zamestnanosti v Trnavskom kraji ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2007