Referencie

Realizácia nového konceptu Termálparku Veľký Meder

Konzultácie k modernizácii a rozšíreniu termálneho kúpaliska a jeho transformácia na tematický aquapark (7 MEUR).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie nasledujúcich 7 až 10 rokov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Analýza elektrotechnického priemyslu

Cieľom analýzy je definovať význam elektrotechnického priemyslu z globálneho kontextu pre aktuálny stav na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Konzultačné služby rekreačného rezortu

Konzultačné služby developera v priebehu predoperačnej fázy Rezortu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Stratégia rozvoja Elektrotechnického priemyslu na Slovensku

Stratégia formuluje strategické riadenie rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Cezhraničná spolupráca Bosny a Hercegoviny (Bosna a Hercegovina – Chorvátsko a Bosna a Hercegovina – Srbsko a Čierna Hora)

Celkovým cieľom je podporiť a posilniť cezhraničnú spoluprácu a sociálno-ekonomickú integráciu prihraničných regiónov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Strategická vízia rekreačného rezortu vo Vysokých Tatrách

Zhodnotenie investičného zámeru developera a návrh novej strategickej vízie rekreačného rezortu. Vyhodnotenie a posúdenie zámeru z hľadiska trhových perspektív, ako aj z hľadiska správy a prevádzky zariadenia. (Plán funkčného využitia, plány podlaží, zariadenie apartmánov).    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Zabezpečenie poradcu senior manažmentu pre Ministerstvo pre právne veci a ústavný vývoj (MoLACD)

Pre posilnenie spôsobilosti, transparentnosti a zodpovednosti MoLACD, budovanie vedomostí a zručností vedúcich pracovníkov, a tým dosiahnuť zvýšenie schopností MoLACD prijímať a spravovať rozvojové zdroje.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Asistentský program pre Vládu Južnej Afriky, ako predísť, reagovať na obchodovanie s ľuďmi a poskytnúť pomoc obetiam násilia

Celkovým cieľom tohto programu je zabezpečiť plný súlad s Protokolom Palermo, vrátane vývoja komplexných právnych predpisov, ktoré sa opierajú o prístup zameraný na obete ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Info kariéra

Cieľom projektu je zlepšenie poradenstva o povolaniach a zamestnaniach pre mladých ľudí.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Návrh nového konceptu pre Termálpark

Návrh nového konceptu pre tematický aquapark (interiér a exteriér) s detailným definovaním funkčných častí, atrakcií, s rozpočtom, harmonogramom realizácie, ktorý je základom pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008

Posúdenie obchodných odvetví na Ukrajine vzhľadom na rozpočtovú podporu

Globálnym cieľom bolo prispieť k zlepšeniu efektivity programu financovania Európskej Komisie, za pomoci určenia nevyhnutných podmienok v sektoroch obchodu na Ukrajine ...    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2008