Referencie

Ex-ante hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu pre obdobie 2014 – 2020

Cieľom ex-ante hodnotenia je posilniť strategické analýzy a prispieť k zvýšeniu kvality prípravy Integrovaného ROP pre realizáciu v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Integrovaný regionálny operačný program predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého celkovým cieľom je prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Ex-ante Hodnotenie operačného programu INTERACT III 2014 – 2020

Celkovým cieľom ex-ante hodnotenia je zastrešiť zlepšenie a posilnenie konečnej kvality programu INTERACT III 2014 – 2020. INTERACT je program technickej pomoci pri realizácii programov v rámci Európskej územnej spolupráce pri Európskych štrukturálnych fondoch podľa článku 6, odseku 3, smernice Európskeho parlamentu a rady ES č. 1080/2006. Operačný program INTERACT III je platforma pre výmenu skúseností v oblasti využívania štrukturálnych fondov. INTERACT III prispeje k efektívnosti a účinnosti ETC programov a projektov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Strategia Cestovneho ruchu Trnavsky samospravneho kraja

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie analyticko-strategického dokumentu o potenciáli cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji, v územiach medzinárodného a národného významu a v územiach v regióne vyššej kategórie ako je príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Komparatívna analýza a Akčný plán pre rozvoj spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom

Štúdia je časťou ETC projektu RECOM SK-AT. Jej cieľom je identifikovať možnosti spolupráce medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pre programové obdobie 2014 – 2020 pomocou komparatívnej analýzy regiónov a definovaním akčného plánu. V rámci zadania tiež bola vytvorená brožúra so zoznamom kontaktov na organizácie a inštitúcie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne

Zámerom bolo spracovanie dokumentu, ktorý zhodnotí súčasný stav udržateľnej dopravy (mobility) v nadväznosti na ponuky a produkty cestovného ruchu v regióne a ponúkne tak status quo pre tieto oblasti. Riešeným územím boli podunajské oblasti (územie vo vzdialenosti do 50 km od toku Dunaja) v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Pravidelné hodnotenie ROP

Predmetom zákazky je spracovanie pravidelného hodnotenia Regionálneho operačného programu v súlade s čl. 47 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006. Podľa zadania, účelom pravidelného hodnotenia ROP, vykonávaného každé dva roky, je zhodnotenie programu zamerané na funkčnosť a nastavenie implementačného systému a pokrok v implementácii. Výstupy pravidelného hodnotenia majú podať nezávislý pohľad na doterajšiu implementáciu programov a v prípade identifikovaných nedostatkov poskytnúť riadiacim orgánom operatívne odporúčania a návrhy smerujúce k včasnému odstráneniu problémových oblastí implementácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Štúdia na uplatnenie zásad obsiahnutých v Európskom dohovore o krajine

Spracovanie prehľadu národných/regionálnych politík a miestnych rozvojových plánov so zreteľom na uplatnenie zásad obsiahnutých v Európskom dohovore o krajine, vrátane organizácie súťaže a výstavy historických a súčasných obrazových dokumentov „Moja krajina v čase“ v území pod malokarpatského regiónu. Štúdia a výstava boli financované cez Operačný program Central Europe Cooperation for Success, v rámci projektu Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov - akronym Vital Landscapes.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Transformácia sektora poľnohospodárstva; Trvalo-udržatelný ekonomický rozvoj

Cieľom projektu bol prenos skúseností, a znalostí zo Slovenska so zámerom pomôcť predstaviteľom Moldavska v ich ceste k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a pri prístupových rokovaniach s Európskou Úniou v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Aktivity: koordinácia a organizácia študijnej návštevy moldavských expertov na Slovensku, misia slovenských odborníkov v Moldavsku, a medzinárodná konferencia projektu podporeného z East East: Partnership Beyond Borders Program (EE: PBBP) z Soros Foundation Moldavskej republike    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Poskytovanie služieb v rámci projektu RECOM SK-AT - časť AP5

Cieľom zadania bolo podporiť a rozvinúť cezhraničnú spoluprácu medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pomocou workshopov, prieskumov a diskusií so zainteresovanými partnermi. Realizácia prebehla za pomoci odborníkov z ÖAR Regionalberatung z Viedne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Marketingová stratégia Aquapark

Audit súčasného stavu, vypracovanie dotazníkov, zberu dát a výskum, školenia, formulovanie stratégie, taktické plány    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2010

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

PHSR mestskej časti Bratislava – Staré Mesto je strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie nasledujúcich 7 až 10 rokov.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Analýza elektrotechnického priemyslu

Cieľom analýzy je definovať význam elektrotechnického priemyslu z globálneho kontextu pre aktuálny stav na Slovensku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009

Konzultačné služby rekreačného rezortu

Konzultačné služby developera v priebehu predoperačnej fázy Rezortu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2009