Referencie

Ex-ante hodnotenie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Predmetom je vypracovanie Ex-ante hodnotenia Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020, ktoré poskytne nezávislý pohľad na proces prípravy operačného programu. Ex ante hodnotenie je jedným z princípov pomoci EÚ, ktorá sa realizuje v rámci spoločného strategického rámca. Jeho účelom je posilniť strategické analýzy a prispieť k vyššej kvalite prípravy programového obdobia 2014 – 2020.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Predmetom zákazky je spracovanie dokumentu: Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2014

Komparatívna analýza a Akčný plán pre rozvoj spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Dolným Rakúskom

Štúdia je časťou ETC projektu RECOM SK-AT. Jej cieľom je identifikovať možnosti spolupráce medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pre programové obdobie 2014 – 2020 pomocou komparatívnej analýzy regiónov a definovaním akčného plánu. V rámci zadania tiež bola vytvorená brožúra so zoznamom kontaktov na organizácie a inštitúcie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

State of the Art - analýza súčasného stavu udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne

Zámerom bolo spracovanie dokumentu, ktorý zhodnotí súčasný stav udržateľnej dopravy (mobility) v nadväznosti na ponuky a produkty cestovného ruchu v regióne a ponúkne tak status quo pre tieto oblasti. Riešeným územím boli podunajské oblasti (územie vo vzdialenosti do 50 km od toku Dunaja) v rámci Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Pravidelné hodnotenie ROP

Predmetom zákazky je spracovanie pravidelného hodnotenia Regionálneho operačného programu v súlade s čl. 47 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006. Podľa zadania, účelom pravidelného hodnotenia ROP, vykonávaného každé dva roky, je zhodnotenie programu zamerané na funkčnosť a nastavenie implementačného systému a pokrok v implementácii. Výstupy pravidelného hodnotenia majú podať nezávislý pohľad na doterajšiu implementáciu programov a v prípade identifikovaných nedostatkov poskytnúť riadiacim orgánom operatívne odporúčania a návrhy smerujúce k včasnému odstráneniu problémových oblastí implementácie.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Strategia Cestovneho ruchu Trnavsky samospravneho kraja

Predmetom zmluvy bolo vypracovanie analyticko-strategického dokumentu o potenciáli cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji, v územiach medzinárodného a národného významu a v územiach v regióne vyššej kategórie ako je príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2013

Strednodobé hodnotenie programu ARIAL.

Celkovým cieľom programu Arial je zlepšiť kvalitu miestnej samosprávy v africkej, karibskej a tichomorskej oblasti (AKT). Miestne samosprávy hrajú významnú rolu v každodennom živote ľudí. Posilnenie kapacity miestnych vlád je preto nevyhnutným predpokladom pre úspešnú rozvojovú politiku.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Transformácia sektora poľnohospodárstva; Trvalo-udržatelný ekonomický rozvoj

Cieľom projektu bol prenos skúseností, a znalostí zo Slovenska so zámerom pomôcť predstaviteľom Moldavska v ich ceste k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a pri prístupových rokovaniach s Európskou Úniou v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Aktivity: koordinácia a organizácia študijnej návštevy moldavských expertov na Slovensku, misia slovenských odborníkov v Moldavsku, a medzinárodná konferencia projektu podporeného z East East: Partnership Beyond Borders Program (EE: PBBP) z Soros Foundation Moldavskej republike    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Poskytovanie služieb v rámci projektu RECOM SK-AT - časť AP5

Cieľom zadania bolo podporiť a rozvinúť cezhraničnú spoluprácu medzi Trnavským regiónom a Dolným Rakúskom pomocou workshopov, prieskumov a diskusií so zainteresovanými partnermi. Realizácia prebehla za pomoci odborníkov z ÖAR Regionalberatung z Viedne.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Štúdia na uplatnenie zásad obsiahnutých v Európskom dohovore o krajine

Spracovanie prehľadu národných/regionálnych politík a miestnych rozvojových plánov so zreteľom na uplatnenie zásad obsiahnutých v Európskom dohovore o krajine, vrátane organizácie súťaže a výstavy historických a súčasných obrazových dokumentov „Moja krajina v čase“ v území pod malokarpatského regiónu. Štúdia a výstava boli financované cez Operačný program Central Europe Cooperation for Success, v rámci projektu Hodnotenie a trvale udržateľný rozvoj kultúrnej krajiny s využitím inovatívnej účasti a vizualizačných prostriedkov - akronym Vital Landscapes.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2012

Technická pomoc pri príprave plánu integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva

Plán integrovaného manažmentu povodia rieky Sáva.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2011

Strednodobé hodnotenie Operačného programu INTERACT II 2007 – 2013

Predmetom projektu je hodnotenie Operačného programu INTERACT II v polovici jeho implementácie. Úlohou hodnotenia je determinovať strategický význam, efektívnosť, výkonnosť, pridanú hodnotu programu pre teritoriálnu spoluprácu a kohéziu, ako aj správnosť riadenia INTERACT II pri zohľadnení cieľov programu.    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2011

Marketingová stratégia Aquapark

Audit súčasného stavu, vypracovanie dotazníkov, zberu dát a výskum, školenia, formulovanie stratégie, taktické plány    čitaj viac >> Dátum ukončenia 2010