Cestovný ruch a voľný čas

VVMZ Tourism & Leisure poskytuje poradenstvo zamerané na rozvoj cestovného ruchu. Naše expertné služby zamerané na tvorbu rozvojových stratégií, produktov cestovného ruchu, inovatívnych konceptov rekreačných zariadení ako aj manažment a marketing turistických destinácií využívajú súkromní investori, obce a regióny.

Trh turizmu a rekreácií je charakteristický svojou komplexnosťou a rýchlo sa meniacim prostredím. Pre dosiahnutie úspechu, je potrebné byť o krok vpredu. Znalosť trhu, uvedomenie si trhových potrieb a trendov, ako aj schopnosť odhadnúť potenciál produktu, sú nevyhnutnými predpokladmi pre rozvoj turizmu. V podmienkach silnejúcej konkurencie a rastúcich nárokov klientov Vám VVMZ Tourism & Leisure ponúka svoje know-how a potrebnú podporu na úspešné umiestnenie Vášho produktu na trhu rekreácií.

„Turizmus a rekreáciu“ chápeme ako odvetvie vytvárajúce a manažujúce nezabudnuteľné okamihy pre ľudí. Sú to špeciálne momenty zanechávajúce u turistov silné spomienky s veľkou výpovednou schopnosťou. Náš prístup je výnimočný. S praktickou orientáciou, hĺbkovou znalosťou trhu a skúsenosťami v oblasti manažmentu rekreačných zariadení, vytvárame inovatívne koncepty so zjavnou pridanou hodnotou.

Od vízie k realizácii. VVMZ Tourism & Leisure zabezpečí efektívny projektový manažment Vašich projektových zámerov. Naši certifikovaní projektoví manažéri majú dlhoročné skúsenosti s implementáciou a manažmentom marketingových stratégií, pričom našim hlavným zámerom je vybudovanie udržateľného partnerstva.

Oblasti nášho pôsobenia

Aktivity, na ktoré sa zameriava VVMZ Tourism & Leisure:

Poradenstvo zamerané na rozvoj turizmu a rekreácie
Poskytujeme strategické poradenstvo v oblasti cestovného ruchu pre súkromný a verejný sektor. Pre naše poradenské služby sú typické nasledovné črty:

 • Inovatívny a kreatívny prístup
 • Praktické zameranie
 • Orientácia na výsledok
 • Znalosť trhu
 • Vytváranie partnerstiev
 • Riešenia vysokej kvality
 • Zameranie na spotrebiteľa - turistu
 • Dôraz na zážitky a emócie
 • Prístup „make it happen“

Poskytujeme nasledovné konzultačné služby:

 • Návrh a dizajn inovatívnych konceptov v oblasti cestovného ruchu
 • Stratégie rozvoja cestovného ruchu pre regióny
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Podnikateľský plán a hodnotenie
 • Marketingové koncepty a prieskumy
 • Manažment a marketing destinácií
 • Poradenstvo pri získavaní grantov a dotácií
 • Development rekreačných zariadení